Uw Privacy

De Handboogsportvereniging Gravin Jacoba van Beieren verwerkt persoonsgegevens van haar leden, aangesloten partners en bezoekers. Registratie vindt plaats om de overeenkomst met de leden en verenigingen mogelijk te maken. Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de platformen die eigendom zijn van Handboogsportvereniging Gravin Jacoba van Beieren. 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: 

Handboogsportvereniging Gravin Jacoba van Beieren
Groen van Prinsterersingel 48
2805 TE Gouda
Telefoon: 06-25454839
Ingeschreven bij de KVK onder nr. 40465890

Lid van Handboogsportvereniging Gravin Jacoba van Beieren

Als u lid wordt van Handboogsportvereniging Gravin Jacoba van Beieren registeren wij ter uitvoering van het lidmaatschap een aantal persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn gekoppeld aan uw persoonlijke lidmaatschapsnummer. 

Welke gegevens registreren we?:

 • Voor- en achternaam

 • Adres en woonplaats

 • Telefoonnummers

 • E-mail adres

 • Geboortedatum

 • Lidmaatschapsnummer NHB

 • Categorie schutter

Er zijn diverse doeleinden waarvoor Handboogsportvereniging Gravin Jacoba van Beieren uw persoons-gegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van dienstverlening en overeenkomsten verwerken we om de volgende redenen uw gegevens:

Doeleinden:

Lidmaatschapsovereenkomst De gegevens zoals eerder vernoemd worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst als lid van de vereniging en lid van de Nederlandse Handboog Bond
Communicatie Telefoonnummer(s) en email wordt gebruikt voor directe communicatie tussen de vereniging en leden. Denk hierbij in het bijzonder aan officiële communicatie van en door de vereniging (bestuur/ wedstrijdleiders/ trainers/ commissieleiders). 
Wedstrijden Voor wedstrijden van de vereniging publiceren we deelnemerslijsten en uitslagen, verwerken we bovenstaande gegevens om correcte klassementen op te stellen en sturen we bij A- en B- norm wedstrijden de uitslagen door aan de bond conform hun AVG normen

Deelnemen aan wedstrijden van Handboogsportvereniging Gravin Jacoba van Beieren

Als u als lid deelneemt aan wedstrijden van Handboogsportvereniging Gravin Jacoba van Beieren dan registreren we de noodzakelijke persoonsgegevens voor uitvoering van de wedstrijd

Welke gegevens registreren we?:

 • Voor- en achternaam

 • Lidmaatschapsnummer NHB

 • Contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres

 • Geboortedatum

 • Vereniging

Lid van de Nederlandse Handboog Bond

Als u lid bent van Handboogsportvereniging Gravin Jacoba van Beieren bent u conform de verenigingsstatuten ook automatisch lid van de Nederlandse Handboog Bond (NHB). Ter uitvoering van deze lidmaatschapsovereenkomst beschikt de NHB over een aantal benodigde persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn gekoppeld aan uw persoonlijke lidmaatschapsnummer. Voor nadere toelichting over de verwerking van deze gegevens verwijzen we u naar de privacyverklaring van de NHB.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn

Handboogsportvereniging Gravin Jacoba van Beieren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens (vallende buiten wettelijke bewaartermijnen) verwijderd. Persoonsgegevens die een historisch verenigingsdoel dienen, oa. clubrecords etc, worden geminimaliseerd bewaard. 

Beveiliging

Handboogsportvereniging Gravin Jacoba van Beieren heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen genomen: 

Alle personen die namens de vereniging van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 De ledenadministratie wordt op 2 manieren bewaard door de secretaris van de vereniging:

 • De inschrijfformulieren
 • Digitaal worden de gegevens bewaard op een externe harde schijf. Nadat een lid zich heeft aangemeld of afgemeld wordt het lidmaatschap door de secretaris doorgegeven aan de NHB door middel van inloggen in het relatieprogramma met de eigen inloggegevens

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Een bezwaar of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zal beoordeeld worden op grond van de reden van verwerking. Eventuele gevolgen van verwijdering, waaronder mogelijke beëindiging van een lidmaatschap of ontzegging van wedstrijddeelname, zullen voorafgaand aan verwijdering medegedeeld worden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris van de vereniging.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover contact op te nemen met de secretaris van de vereniging. Dat kan via het contactformulier onderaan de website, of via een brief in de (afgesloten) bestuursbus in de hal. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Website van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via de websites en/of platformen via links kunnen worden bezocht. Handboogsportvereniging Gravin Jacoba van Beieren aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid. 

Wijziging privacyverklaring

De Handboogsportvereniging Gravin Jacoba van Beieren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Aldus vastgesteld te Gouda op 8 juni 2018.